The Internationale

n'zigqila zezwe lonke
Vukan'ejokwen'lobugqili
Sizokwakh'umhlaba kabusha
Siqed'indlala nobumpofu.
lamasik'okusibopha
Asilwise yonk'incindezelo
Manj'umhlab'unesakhiw'esisha
Asisodwa Kulomkhankaso

Chorus:
Maqaban'wozan'sihlanganeni
Sibhekene nempi yamanqamu
I-Internationale
Ibumb'uluntu lonke