Internasyonal

Bangon, sa pagkakabusabos
Bangon, alipin ng gutom!
Katarunga'y bulkang sasabog
Sa huling paghuhukom.

Gapos ng kahapo'y lagutin.
Tayong api ay magbalikwas!
Tayo ngayo'y inaalipin,
Subalit atin ang bukas.

Koro: Ito'y huling paglalaban
Magkaisa't nang masaklaw
Ng Internasyonal
Ang buong daigdigan.

Walang ibang maasahang
Bathala o manunubos,
Kaya ang ating kaligtasa'y
Nasa ating pagkilos.

Manggagawa, bawiin ang yaman
Kaisipa'y palayain.
Ang maso ay ating hawakan,
Kinabukasa'y pandayin.