Internasyonaláy

Neengachay simachayku qiináy,
Muñeiko tipaaraaqu kaa,
Tiiraatakuqachay tiina piináy
Internatsionaláy tuqaa!
Pasadoyku kinaru masquraq,
Lehion kiitoynayqu kusaytuu.
Hakaiqura base quraynuraq,
Tiitáyku kuiha tiinatuu kuytuu.

Paraiqukachay tiina
Tseñaraynaa ñaynaa,
Pueplokuqa mayna
Internasyonalanaa!

Uyuñanaa triumpo kaqukachayku
Esklabokuqa dueñokuqa nii,
Haypakuqa kuunari puusayku
Pontokoraqa ahachayku, tii!
Tiñku tiñkuqari sayna naara,
Derechokuqa rauta taykuyku,
Iñka parayiso kahaara,
Tiñkuyumarayku suykuu!

Paraiqukachay tiina
Tseñaraynaa ñaynaa,
Pueplokuqa mayna
Internasyonalanaa!